Oyster Po Boy

Oyster Po Boy

Fried Gulf Oysters, Shredded Lettuce, Tomato, Remoulade, on Leidenheimer French bread – 18

Shrimp Po Boy
Catfish Po Boy